ECL发光液

ECL发光液

¥760.00
商品货号:PW0121-500ml 查看详细
Tricine凝胶缓冲液(3mol/L,pH8.45)

Tricine凝胶缓冲液(3mol/L,pH8.45)

¥80.00
商品货号:PE0056-100ml 查看详细
Tricine凝胶缓冲液(3mol/L,pH8.45)

Tricine凝胶缓冲液(3mol/L,pH8.45)

¥300.00
商品货号:PE0056-500ml 查看详细
Acr-Bis(49.5%T 3%C)

Acr-Bis(49.5%T 3%C)

¥120.00
商品货号:PE0138-100ml 查看详细
Acr-Bis(49.5%T 6%C)

Acr-Bis(49.5%T 6%C)

¥150.00
商品货号:PE0139-100ml 查看详细
MOPS电泳缓冲粉剂(10×)

MOPS电泳缓冲粉剂(10×)

¥150.00
商品货号:NA0013-1L 查看详细
Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)

Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)

¥790.00
商品货号:NA0030-10×500ml 查看详细
Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)

Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)

¥425.00
商品货号:NA0034-10×500ml 查看详细
Tris-硼酸电泳缓冲液(10×TBE)

Tris-硼酸电泳缓冲液(10×TBE)

¥600.00
商品货号:NA0036-10×500ml 查看详细